Jonas ANDRIŠKEVIČIUS
  Gimimo data: 1944-07-29
Gimimo vietovė: Debeikiai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kariškis generolas majoras, Vyčio Kryžiaus ordininkas, vadovas, visuomenininkas

2022-05-15   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Andriškevičius (1903–?) – žemdirbys, Debeikių bažnyčios zakristijonas ir varpininkas, ir Veronika Tunkevičiūtė-Andriškevičienė (apie 1911 – ?) – valstietė žemdirbė. Augo jauniausias keturių vaikų šeimoje, seserys Bronė Andriškevičiūtė-Bagdzevičienė (1932–2016) – medikė ir Genovaitė Andriškevičiūtė-Adamonienė (g. 1939 m.) – technikė statybininkė, brolis Aloyzas Andriškevičius – kariškis, ugniagesys.

Nuo 1951 m. augo Anykščiuose – iš pradžių pas seserį, o 1953 m. čia persikėlė ir tėvai.

1951–1963 m. mokėsi Anykščių vidurinėje, Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. Mokykliniais metais dalyvavo meno saviveikloje: šoko, dainavo, grojo orkestre. 1963–1967 m. baigė Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) S. Kirovo aukštąją karo vadų mokyklą.

1967–1973 m. J. Andriškevičius tarnavo Sovietinės armijos grupėje Rytų Vokietijoje (VDR), buvo būrio, vėliau – kuopos vadas.

1973–1976 m. jis studijavo Maskvos (Rusija) M. Frunzės karo akademijoje.

1976–1979 m. J. Andriškevičius tarnavo Sovietinės armijos Sibiro karinėje apygardoje Tomsko srityje, buvo pulko vado pavaduotojas, štabo viršininkas. 1979–1980 m. jis buvo Sibiro karinės apygardos operatyvinės valdybos vyriausiasis karininkas Novosibirske, 1980–1981 m. – ten pat mokslinės grupės viršininkas.

1981–1984 m. jis buvo dirbo sovietų karinėje tarnyboje Etiopijoje, buvo Vyriausiojo karinio patarėjo štabo operatyvinio skyriaus vyriausiasis karininkas.

Nuo 1984 m. J. Andriškevičius grįžo į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje. 1984–1991 m. jis dirbo Vilniaus universitete karinės katedros viršininku, 1991 m. – Vilniaus universiteto skyriaus viršininku, kol 1991 m. buvo išleistas į atsargą pulkininko laipsniu.

1992 m. jis stojo į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos tarnybą. 1992 m. vasario 21 d. įkūrus Krašto apsaugos mokyklą, tapo pirmuoju jos Taktikos katedros viršininku. 1992–1993 m. J. Andriškevičius buvo Krašto apsaugos mokyklos (dabar – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija) viršininkas.

1993 m. jis buvo NATO mokyklos Vokietijoje kursų ir JAV gynybos resursų valdymo kursų Vilniuje klausytojas.

1993–1999 m. J. Andriškevičius buvo pirmasis Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas, generolas majoras.

1996–1997 m. jis studijavo NATO gynybos koledže Romoje (Italija).

Nuo 1999 m. J. Andriškevičius buvo atsargos generolas majoras, nuo 2004 m. yra dimisijos generolas majoras. 1999–2007 m. jis ėjo Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos viršininko pareigas, kol 2007 m. pabaigoje pasitraukė į pensiją. Nuo 2013 m. sausio jis yra Krašto apsaugos ministerijos sudarytos Atsargos generolų ir admirolų tarybos narys, turi krašto apsaugos ministro patarėjo statusą.

Nuo 2004 m. iki šiol J. Andriškevičius yra NATO gynybos koledžo Lietuvos absolventų asociacijos pirmininkas.

Jis parengė ir išleido kelias metodines ir mokymo priemones, karinių dokumentų formas, studijas "Nuo Krašto apsaugos mokyklos iki Karo akademijos (1992–1994 m.)" (2019 m.) ir "Atakos pradžia – "Č" (2022 m.).

J. Andriškevičius yra Pasaulio anykštėnų bendrijos ir Vilniaus anykštėnų sambūrio narys, 2004–2010 m. buvo Bendrijos valdybos narys.

J. Andriškevičius apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (1995 m.), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Didžiuoju Komandoro kryžiumi (1999 m.), Šaulių Žvaigždės ordinu (2000 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga jis apdovanotas Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2019 m.).

Laisvalaikiu ilsisi gamtoje, žvejoja, vairuoja automobilį.

Vedęs, žmona Vilija Andriškevičienė (g. 1945 m.) – pedagogė, bibliotekininkė. Dukterys: Ingrida (g. 1968 m.), Lina (g. 1975 m.).