Kazys SURGAUTAS
  Gimimo data: 1909-02-10
Gimimo vietovė: Remeikių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kariškis, policijos pareigūnas, politinis kalinys

2022-09-09   |   Spausdinti

1930 m. baigė Utenos gimnaziją.

1930 m. lapkričio 5 d. K. Surgautas buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę, pradėjo tarnybą 2-ajame pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulke eiliniu. 1931 m. sausio 1 d. jis buvo pasiųstas į Karo mokyklą Kaune ir 1931 m. spalio 29 d. ją baigė VI aspirantų laidoje, gavo pėstininkų atsargos jaunesniojo leitenanto karinį laipsnį, iškart buvo paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.

1932–1936 m. K. Surgautas dirbo Utenos miesto policijos nuovadoje, 1932–1934 m. buvo policininkas. 1934 m. baigęs Aukštesniąją policijos mokyklą, 1934–1935 m. jis buvo Utenos miesto policijos nuovados viršininko pavaduotojas.

1935 m. rugsėjo 1 d. jis buvo priimtas į Karo mokyklos atsargos karininkų kursus, juos baigė 1936 m. gegužės 10 d. ir tęsė karo tarnybą 7-ajame pėstininkų Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulke, buvo šio pulko 4-osios kuopos būrio vadas, kartu ėjo ir Macikų įgulos (Šilutės r.) karių parduotuvės prižiūrėtojo pareigas. 1939 m. birželio 13 d. jam buvo suteiktas leitenanto karinis laipsnis.

1939 m. liepos 6 d. K. Surgautas buvo perkeltas tęsti tarnybą į 3-osios pėstininkų divizijos štabą ir paskirtas komendantūros raštvedžiu-iždininku.

1939 m. gruodžio 14 d. dėl ligos (progresuojančios tuberkuliozės) K. Surgautas buvo paleistas iš kariuomenės į atsargą ir apsigyveno Zuikinės k. (buv. Kauno r., dab. Kaunas).

Vokiečių okupacijos metais nuo 1941 m. liepos 24 d. iki 1943 m. birželio 1 d. K. Surgautas dirbo Utenos arešto namų viršininku.

Antrosios sovietinės okupacijos laikotarpiu iki 1947 m. jis dirbo Vilniaus miškų technikume sekretoriumi.

1947 m. vasario 17 d. Vilniuje K. Surgautas buvo suimtas, kalinamas. 1947 m. gegužės 26 d. Karo tribunolas nuteisė jį 15 metų kalėti lageryje ir 5 metams tremties.

1947–1956 m. jis buvo kalinamas iš pradžių Vologdos (Rusija) kalėjime, vėliau Pesčianlage (Karagandos sritis, Kazachstanas). Peržiūrėjus bylą ir sumažinus bausmę, 1956 m. balandžio 21 d. jis buvo paleistas į laisvę.

Tolesnis likimas nežinomas.

K. Surgauto biografija pateikta enciklopedinio žinyno "Lietuvos kariuomenės karininkai : 1918–1953" 7-ajame tome (2007 m.).