Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Jonas LABAKOJIS
2021-03-21

Vardas: Jonas
Pavardė: LABAKOJIS
Gimimo data: 1930-02-15
Gimimo vieta: Surdegio k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Kunigas


Tėvai: Matas Labakojis – žemdirbys ūkininkas, turėjo 10 hektarų žemės, Surdegio seniūnas, ir Angelė Labakojienė – žemdirbė ūkininkė. Augo keturių vaikų šeimoje su trim broliais. Broliai: Gintautas Labakojis, Jonas Labakojis (1932–?) – studentas inžinierius, mirė studijuodamas III kurse, ir ? Labakojis.

1937–1942 m. baigė 5 skyrius Surdegio pradžios mokykloje, 1942–1945 m. mokėsi Kupiškio vidurinėje mokykloje nuo antrosios klasės, 1945–1949 m. baigė Panevėžio 1-ąją berniukų gimnaziją.

1949–1950 m. J. Labakojis dirbo Uoginių (Kupiškio r.) pradinėje mokykloje mokytoju.

Pasirinkęs kunigystės studijas, 1950–1954 m. jis baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Studijuodamas jis pasižymėjo kaip gabus ir kūrybingas, susidomėjo elektronika ir pradėjo konstruoti įvairius radijo prietaisus.

1954 m. rugsėjo 11 d. Kauno arkikatedroje Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas jį įšventino diakonu, o rugsėjo 12 d. – kunigu.

1954 m. J. Labakojis buvo paskirtas Salako (Zarasų r.) Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijos vikaru, bet šias pareigas ėjo tik mėnesį. 1954–1957 m. jis tarnavo vikaru Ramygalos (Panevėžio r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, 1957 m. pradžioje buvo paskirtas Vabalninko (Biržų r.) parapijos vikaru, bet šių pareigų dėl ligos negalėjo atlikti, gydėsi.

Atšauktas iš gydymosi atostogų, 1957 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais J. Labakojis tarnavo Dabužių (Anykščių r.) Kristaus Žengimo į dangų parapijos administratoriumi, 1957–1960 m. buvo Saločių (Pasvalio r.) Šv. Juozapo parapijos vikaras, 1960–1964 m. – Pumpėnų (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos vikaras. 

1964–1966 m. jis buvo Kyburių (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios parapijos klebonas, 1966–1974 m. – Palėvenėlės (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas, aptarnavęs ir Salamiesčio (Kupiškio r.) Šv. Antano Paduviečio parapiją. 1972–1974 m. jis kartu ėjo ir Alizavos (Kupiškio r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratoriaus pareigas. Jo rūpesčiu buvo nudažyta Palėvenėlės bažnyčia, dekoruotas jo vidus.

Atvykęs 1974 m. vasarą, 1974–1998 m. J. Labakojis buvo Inkūnų (Anykščių r.) Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijos klebonas, o 1981–1998 m. –  Andrioniškio (Anykščių r.) Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas, kartu likdamas ir Inkūnų parapijos klebonu. Jis perdengė Inkūnų bažnyčios stogą skarda, apkalė sienas dailylentėmis, aptvėrė šventorių nauja tvora.

Gyvendamas Andrioniškyje, jis itin artimai bendravo su vietiniais tikinčiaisiais, rasdamas kalbą su paprastais žmonėmis, žavėdamas savo kasdieniškumu ir supratingumu, aiškiais ir įsimenančiais pamokslais.

1998 m. birželį pasikeitęs vietomis su Virginijumi Taučkėla, 1998–2006 m. jis tarnavo Alizavos (Kupiškio r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu, 1998–2005 m. kartu buvo ir Kupreliškio (Biržų r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas.

2006 m. rugpjūčio 1 d. J. Labakojis dėl nusilpusios sveikatos pasitraukė iš parapijos ir buvo išleistas gydytis. Jis gyveno globos namuose Panevėžyje, o nuo 2007 m., kai visiškai apako, buvo  globojamas pas gimines Rokiškyje ir Vilniuje, išlaikomas Panevėžio vyskupijos.

Laisvalaikiu jis versdavo religinius veikalus iš vokiečių ir prancūzų kalbų, domėjosi technika, konstravo ir remontavo elektrinius prietaisus, mėgo grybauti.

Mirė 2010 m. kovo 15 d. Vilniuje. Palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse 60-ajame sektoriuje šalia kitų kunigų. Kapavietę dengia pilko šlifuoto akmens plokštė su iškaltu įrašu: "A+A / Kunigas / Jonas Labakojis / 1930–1954–2010".