Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Rimanta ADOMAITIENĖ
2019-09-17

Vardas: Rimanta
Pavardė: ADOMAITIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Grižaitė, Matlašaitienė
Gimimo data: 1953-02-03
Gimimo vieta: Maleišių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Dailininkė, pedagogė, mokslininkė edukologė


1960–1970 m. mokėsi Kunigiškių (Anykščių r.) aštuonmetėje mokykloje, 1970–1971 m. baigė Lekėčių (Šakių r.) vidurinę mokyklą. 1973–1978 m. studijavo Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultete, įgijo piešimo, braižybos ir darbų mokytojos išsilavinimą.

1978–1980 m. R. Grižaitė dirbo Kauno 22-ojoje (dabar – Purienų) vidurinėje mokykloje piešimo ir braižybos mokytoja.

1980–1983 m. ji buvo Šiaulių pedagoginio instituto Pradinio mokymo katedros asistentė, 1983–1985 m. – dailės dėstytoja.

Nuo 1985 m. R. Matlašaitienė dirbo Vilniuje, Pedagogikos institute. 1985–1989 m. ji buvo šio instituto Estetinio lavinimo sektoriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė.

1990–1992 m. ji tęsė studijas Vilniaus pedagoginio instituto aspirantūroje, 1992 m. parengė ir Vilniaus universitete apsigynė disertaciją "Vaikų (3–10–11 m.) ugdymo daile turinys", yra socialinių mokslų, edukologijos daktarė.

Nuo 1992 m. R. Matlašaitienė buvo Pedagogikos instituto Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo sektoriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, kol ši įstaiga 2001 m. buvo reorganizuota į Švietimo plėtotės centrą.

Nuo 1993 m. R. Matlašaitienė-Adomaitienė dirba Kauno menų darželyje "Etiudas", buvo instruktorė, auklėtoja ekspertė, dabar yra metodininkė organizatorė. Nuo 1999 m. ji taip pat dirba Kauno aukštesniosios katechetų mokyklos bei Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų studijų centro vyriausiąja dėstytoja, yra Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijos pirmininkė.

R. Adomaitienės profesinių interesų sritis – vaikų ir suaugusiųjų ugdymas menu, tautinės ir klasikinės kultūros, ugdymo sampratos diegimas, kaimo ir miesto kultūrinės sąsajos.

R. Matlašaitienė-Adomaitienė parengė dailės ir jos mokymo metodikos programas studentams (kartu su bendraautoriais, 1984 m.), dailės programas pradinėms klasėms (1986, 1987 m.) ir vaikų darželiui (1987, 1991, 1993 m.). Ji taip pat parengė ir įgyvendino dailės mokymo praturtinimui skirtą projektą "Netradicinio dailės pažinimo būdo vaikams nuo 3 iki 16 m. (pagal A. D. Wolf): taikymas Lietuvoje" (kartu su D. Palukaitiene, 1994 m.).
 
Ji skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose, paskaitas pedagogų visuomenei, savito veido ieškančioms ugdymo įstaigoms padeda rengti įvairius pertvarkos dokumentus: nuostatus, planus, projektus. R. Matlašaitienė-Adomaitienė yra parengusi keturis švietimo reformai skirtus projektus, kuriems įgyvendinti konkurso būdu lėšas skyrė Atviros Lietuvos fondas: "Vientisas vaikų ugdymas menu" (1994 m.), "Žmogus ugdymo procese" (1996 m.), "Svėdasų mokykla – problemos ir kaitos galimybės" (1997 m.), "Ugdymas daile pradžios mokykloje" (1998 m.).

Ji parengė ir išleido straipsnių rinkinį "Ugdyti vaikus daile" (1999 m.).

R. Matlašaitienė-Adomaitienė laimėjo premiją Atviros Lietuvos fondo ir Egmonto projekto konkurse už geriausią aukštesniųjų studijų dailės programą (su kitais autoriais, 1996 m.). Ji buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu laimėjus I premiją už ikimokyklinio ugdymo mokymo priemonių komplektą "Vėrinėlis" (1996 m.), Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus padėkos raštais už ikimokyklinio ugdymo turinio ir vaikų ugdymo daile praktikos tobulinimą (1997, 1999 m.).

R. Adomaitienė yra viena iš Malaišiečių sambūrio organizatorių (2005 m.), Lietuvos ūkininkų draugijos "Tėviškės žemė" tarybos narė. Ji yra Kauno anykštėnų draugijos narė, Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos narė (nuo 2019 m.).

Laisvalaikį skiria maldai, lankosi bažnyčioje, meno renginiuose, mėgsta nedidelius žemės darbus kaime, keliones į svečias šalis.

Buvo ištekėjusi, vyras Vytautas Matlašaitis (g. 1931 m.). Išsiskyrė. Vaikai: Rimvytas (g. 1983 m.), Rimgailė (g. 1989 m.).

Vėl ištekėjo, vyras Virginijus Adomaitis (?–2011). Liko našlė.