Petras ŽIUKELIS
  Gimimo data: 1927-04-03
Gimimo vietovė: Žiukeliškių k. (Rokiškio r.)

Trumpai:
Kunigas kanauninkas, teologas, pedagogas

2016-11-05   |   Spausdinti

Tėvai: Petras Žiukelis, sulaukęs 93 metų, ir Apolonija Kutkaitė-Žiukelienė – žemdirbiai. Šeimoje augo su broliu ir penkiomis seserimis. Seserys: Agnietė Žiukelytė-Žiukelienė, Janina Žiukelytė-Grunskienė ir kt.

1935–1941 m. mokėsi Jūžintų (Rokiškio r.) pradžios mokykloje, 1941–1943 m. – Dusetų (Zarasų r.) progimnazijoje, 1943–1944 m. baigė Rokiškio gimnaziją. 1944–1952 m. su pertrauka studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Dirbtinai mažinant kunigų skaičių, dėl sovietinio saugumo reikalavimų palikti studijas vienerius metus 1949–1950 m. jis dirbo Lukštų parapijos zakristijonu pas kunigą Albertą Talačką, nuo to laiko iki senatvės abu buvo artimi bičiuliai.

1951 m. rugsėjo 23 d. Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas Kauno arkikatedroje bazilikoje įšventino P. Žiukelį kunigu.

1952 m. pusmetį P. Žiukelis buvo Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, 1952–1954 m. – Krekenavos (Panevėžio r.) parapijos vikaras, 1954–1956 m. – Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaras.

Tarnaudamas vikaru, jis savarankiškai studijavo teologiją, parengė mokslinį darbą, išlaikė egzaminus ir 1955 m. gavo teologijos licenciato laipsnį. 1956–1959 m. jis dirbo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytoju, kol sovietų valdžios nurodymu iš seminarijos buvo pašalintas kaip negalintis dėstyti.

1959–1964 m. jis buvo Smilgių (Panevėžio r.) bažnyčios vikaras adjutorius, 1964–1966 m. – Pumpėnų (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebonas, 1966–1971 m. – Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas ir Pasvalio dekanas.

Atsisakęs bendradarbiauti su sovietiniu saugumu, iš Pasvalio P. Žiukelis buvo iškeltas ir paskui nuolat kilnojamas iš vienos tarnybos vietos į kitą: 1971–1972 m. buvo Šimonių (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, 1972–1973 m. – Rokiškio Šv. Mato bažnyčios klebonas ir Rokiškio dekanas, 1973–1974 m. – Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebonas, 1974–1976 m. – Krekenavos (Panevėžio r.) bažnyčios altarista.

1976–1988 m. P. Žiukelis vėl dirbo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos Šventojo Rašto dėstytoju, 1981–1987 m. buvo docentas, nuo 1987 m. – profesorius. 1985–1988 m. jis taip pat buvo seminarijos Teologijos fakulteto dekanas. 1984 m. kaip Panevėžio vyskupijos atstovas kartu su Albertu Talačka jis buvo paskirtas Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus komisijos nariu.

Nuo 1988 m. lapkričio 4 d. iki 1995 m. gegužės 20 d. P. Žiukelis, išleistas poilsiui, gyveno Anykščiuose, talkino klebonui Albertui Talačkai ir Lietuvos Atgimimo metais aktyviai prisidėjo prie pastoracinio darbo.

1995–2013 m., iki gyvenimo pabaigos, jis buvo Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios altarista, senatvę praleido Rokiškio parapijos senelių globos namuose.

Nuo 1957 m. gruodžio 16 d., paskirtas dar vyskupo Kazimiero Paltaroko, P. Žiukelis buvo Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos kanauninkas, senatvėje liko kanauninkas emeritas. 2001 m. paminėjęs kunigystės 50-metį, jis buvo kunigas jubiliatas. 2007 m. jis minėjo ir kanauninko veiklos 50-metį.

Laisvalaikiu mėgdavo keliauti, lankėsi Sibire (Rusija), Europos ir Azijos šalyse, Lotynų Amerikoje. Jis sukaupė asmeninę biblioteką, kurioje išsaugojo ir bažnytinės savilaidos knygų.

Mirė 2013 m. kovo 2 d. Rokiškyje. Palaidotas Rokiškio bažnyčios šventoriuje šalia kitų kunigų. Kapavietę dengia juodo akmens šlifuota plokštė su iškaltu įrašu: "Kanauninkas / Petras Žiukelis / 1927-04-03 2013-03-02 / "Palaiminti beturčiai dvasia, / nes jų yra / Dangaus karalystė". (Mt 5,3)".