Mykolas JANULIS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Daumantas, Tautvydas
Gimimo data: 1910-09-16
Gimimo vietovė: Kritižio k. (Panevėžio r.)

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas

2014-01-10   |   Spausdinti

Tėvas Juozas Janulis.

Iki 1940 m. vasaros, iki pirmosios sovietinės okupacijos, M. Janulis buvo Raguvos (Panevėžio r.) seniūnas.

1941–1944 m. vokiečių okupacijos metais jis dirbo Raguvos pieninėje.

1944 m. M. Janulis išėjo partizanauti, pasirinko Daumanto, vėliau Stumbro slapyvardį. Vyčio apygardos daliniuose jis veikė Raguvos, Traupio ir Taujėnų apylinkėse.

M. Janulis buvo išrinktas Vyčio apygardos ūkio dalies vadu, o žuvus būrio vadui, toliau ėjo ir būrio vado pareigas, buvo žinomas Tautvydo slapyvardžiu. 1950 m. vasarą žuvus Vyčio apygardos vadovybei, M. Janulis-Tautvydas buvo paskirtas šios apygardos Krikštaponio rinktinės vadu ir ėjo šias pareigas iki 1951 m. pavasario, kol rinktinė buvo pertvarkyta ir įtraukta į naujos Gedimino rinktinės sudėtį.

1951–1953 m. jis buvo Vyčio apygardos žvalgybos viršininkas.

1953 m. balandžio 10 d. Ustronės kaime (Anykščių r.) M. Janulis-Tautvydas buvo suimtas. Sovietiniai saugumiečiai mėgino jį užverbuoti ir priversti išduoti kitus paskutiniuosius partizanus.

Išdavęs tris asmenis, M. Janulis netrukus ištrūko iš kalinimo. Gegužės 22 d. miške prie Putriškių kaimo (Anykščių r.) jis dalyvavo saugumo agentų operacijoje, kur buvo sulaikyti partizanai Jonas Kadžionis-Bėda ir Malvina Gedžiūnaitė-Sesutė. Per grumtynes jis pabėgo ir paskui kelis mėnesius slapstėsi.

Tuo metu saugumiečiai jį kompromitavo kaip vykdantį valdžios užduotis ir taip suformavo nepalankią vietinių gyventojų viešąją nuomonę. 1953 m. vasarą M. Janulis liko nušalintas nuo partizaninės kovos, slapstėsi tiek nuo paskutiniųjų laisvės gynėjų, tiek ir nuo jo ieškojusių sovietinių pareigūnų.

Žuvo 1953 m. rugsėjo 28 d. Šapio k. (Anykščių r.) – per karinę operaciją buvo nukautas Troškūnų liaudies gynėjų (stribų). Palaikai buvo užkasti Raguvos žvyrduobėse. Apytikrėje palaidojimo vietoje pastatytas paminklas – kryžius su akmenų mūro postamentu  ir lenta su įrašu: "A+A TAUTVYDUI 1910–1953 Kovojusiam ir žuvusiam už Lietuvos laisvę" (autorius Antanas Valickas, 1993 m.).

M. Janulis pripažintas kariu savanoriu, jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties, 2000 m.).