Anicetas KISIELIUS
  Gimimo data: 1920-07-23
Gimimo vietovė: Leliūnai (Leliūnų parapija, Utenos r.)

Trumpai:
Kunigas

2014-10-16   |   Spausdinti

Tėvas Simonas Kisielius – darbininkas. Augo penkių vaikų šeimoje su dviem broliais ir dviem seserimis.

Baigė Leliūnų (Utenos r.) pradžios mokyklą, 1938 m. – Utenos vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais buvo ateitininkas. 1938–1945 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje.

1945 m. sausio 14 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas A. Kisielių įšventino kunigu. Kartu buvo įšventinti dar devyni jo kurso draugai.

1945 m. nuo gegužės iki lapkričio jis tarnavo vikaru Salake (Zarasų r.), 1945–1947 m. – Skapiškyje (Kupiškyje), 1947–1948 m. pusantrų metų – Pasvalyje, 1948–1949 m. – Saločiuose (Pasvalio r.) ir 1949 m. nuo gegužės iki liepos – Dusetose (Zarasų r.).

Paskirtas 1949 m. liepos 28 d., A. Kisielius mėnesį buvo Dabužių (Anykščių r.) Kristaus Žengimo į dangų parapijos administratorius, paskui 1949 m. nuo rugpjūčio 24 iki rugsėjo 30 d. buvo Anykščių vikaras, talkino tituliniam klebonui Jurgiui Žitkevičiui ir vikarui adjutoriui Vincui Arlauskui.

1949–1951 m. jis buvo Aleksandravėlės (Rokiškio r.) Šv. Pranciškaus Serafiškojo parapijos administratorius, 1951–1952 m. administravo Spirakių (Panevėžio r.) Švč. Trejybės parapiją, 1952–1960 m. – Suosto (Biržų r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapiją.

1960–1963 m. A. Kisielius buvo Antazavės (Zarasų r.) Dievo Apvaizdos parapijos klebonas, 1963–1965 m. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, 1965–1966 m. – Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas.

Po ilgo ir dažno kraustymo iš vienos parapijos į kitą 1966–2007 m. A. Kisielius tarnavo Rozalimo (Pakruojo r.) Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonu. 1980–1984 m. jis ėjo Šeduvos dekanato dekano pareigas, kiek laiko iki 1997 m. aptarnavo be kunigo likusią Klovainių (Pakruojo r.) parapiją. Rozalime jis išugdė ir paruošė kunigystei Albertą Kasperavičių.

1995 m. paminėjęs kunigystės 50-metį, jis buvo kunigas jubiliatas. 2005 m. jis iškilmingai minėjo ir kunigystės 60-metį.

Nusilpus sveikatai, nuo 2007 m. pavasario A. Kisielius buvo paskirtas Rozalimo parapijos altarista ir juo liko iki gyvenimo pabaigos.

Jam buvo suteiktas Pakruojo rajono Garbės piliečio vardas (2010 m.). Rozalimo bendruomenė išrinko ir titulavo A. Kisielių Tūkstantmečio rozalimiečiu (2009 m.).

Amžininkų prisiminimuose jis liko kaip itin komunikabilus, maloniai bendraujantis, nuolat geros nuotaikos dvasininkas, pasižymėjęs tolerancija ir erudicija.

Mirė 2012 m. vasario 19 d. Rozalime (Pakruojo r.). Palaidotas Rozalimo bažnyčios šventoriuje. Kapą ženklina akmeninis paminklas-kryžius, jo postamente iškaltas įrašas: "Kunigas, Jubiliatas / Anicetas / Kisielius / 1920.VII.23 – 2012.II.19 / Tarnavo Rozalimo bažnyčioj / 40 metų. / Gyvenau tikėjimu, / tarnavau su meile, / išėjau su viltim, / kad regėsiu Dievą, / kurį Jums skelbiau.". Kapavietę dengia šlifuoto akmens plokštė su įrašu "Praeivi, sustok, / pasimelsk / už mane.".