Adomas PAKALNIS
  Gimimo data: 1894-03-25
Gimimo vietovė: Kalčių k. (Troškūnų parapija, Anykščių r.) »

Trumpai:
Dvasininkas klierikas, švietėjas

2018-08-22   |   Spausdinti

Tėvai: Benediktas Pakalnis (? – iki 1915) ir Juozapota Jonelytė-Pakalnienė (1864 – po 1918) – valstiečiai žemdirbiai. Buvo tėvo ir jo trečiosios žmonos vaikas, tėvui anksti mirus, užaugo su motina. Sesuo Marijona Pakalnytė (1896–?), brolis Pranciškus Pakalnis (1898–?) ir kt.

1894 m. kovo 26 d. Troškūnų bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Vincentas Pacevičius.

1914 m. baigė septynias Panevėžio realinės gimnazijos klases.

1914–1918 m. A. Pakalnis studijavo Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje. Studijas jis pradėjo 1914 m. rudenį Vašuokėnų (Anykščių r.) dvare, kur tuo metu buvo persikėlusi iš Kauno ir veikė seminarija. 1915 m. vasarą seminarijai persikėlus į Rusiją, jis liko gyventi tėviškėje ir toliau ugdėsi savarankiškai.

1916 m. Vašuokėnuose įsteigus liaudies pradžios mokyklą, A. Pakalnis 1916–1917 m. joje dirbo mokytoju. Pirmojo pasaulinio karo metais jis talkino Troškūnų apylinkių žmonėms, raštu ir žodžiu spręsdamas jų socialines problemas su vokiečių okupacine valdžia.

Susirgo džiova, 1917 m. rudenį jis nebegalėjo grįžti į seminariją ir tęsti 3-ojo kurso studijų, liko gyventi tėviškėje pas motiną.

Amžininkų prisiminimuose A. Pakalnis išliko kaip sąžininkas, gabus ir darbštus, bet silpnos sveikatos jaunuolis, nenorėjęs naudotis jokiais jam siūlytais palengvinimais.

Mirė 1918 m. vasario 3 d. Kalčiuose (Anykščių r.). Palaidotas Troškūnų bažnyčios šventoriuje. Kapas aptvertas geležine tvorele, jį ženklina dekoratyvus pilkai rausvo akmens paminklas-kryžius su postamente iškaltu įrašu: "A. + A. / Klierikas Adomas / Pakalnis / 1918 m. 3 vas. amž. 24 m.".