Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

Anykščių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kodas 188774637, registruota adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, atstovaujama savivaldybės mero Sigučio Obelevičiaus, ir Pasaulio anykštėnų bendrija (toliau – Bendrija), kodas 154280763, registruota adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, atstovaujama pirmininko Antano Tylos, toliau kartu vadinamos Šalimis, Pasaulio anykštėnų bendrijos veiklos 20-mečio sukakties ir Koplyčios – Pasaulio anykštėnų kūrybos centro įkūrimo proga, turėdamos bendros veiklos viziją ir siekdamos abipusio naudingo bendradarbiavimo, pasirašo šią sutartį.

I. Sutarties tikslas ir objektas

1. Savivaldybė ir Bendrija, siekdamos gilinti Anykščių krašte ir svetur gyvenančių anykštėnų intelektualinius, socialinius ir ekonominius ryšius:

1.1. pritaria tarpusavio bendradarbiavimo ir visapusiškos paramos siekiui, laikantis principo: Pasaulio anykštėnai – Anykščiams, o Anykščiai – Pasaulio anykštėnams;

1.2. sutaria 2013-uosius metus skelbti Pasaulio anykštėnų metais;

1.3. įsipareigoja paruošti Naujosios emigracijos  anykštėnų ryšių su gimtine išsaugojimo programą;

1.4. numato surengti Savivaldybės, jos institucijų ir Bendrijos kasmetinius forumus svarbiausiems Anykščių rajono raidos klausimams svarstyti ir pirmiausia 2013 metais tokiame forume diskutuoti apie naujosios emigracijos ryšių su gimtine problemas.

II. Šalių įsipareigojimai

2. Bendrija įsipareigoja:

2.1. sutelkti pavienius ir kolektyvinius Bendrijos narius užsienio lietuvių bendruomenėse, didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir Anykščių krašte;

2.2. užmegzti naujus ryšius su anykštėnais, išvykusiais gyventi į kitus miestus ir šalis, kviesti juos tapti aktyviais Bendrijos nariais, įgyvendinančiais principą „Pasaulio anykštėnai – Anykščiams“;

2.3. skatinti anykštėnų bendruomenes tarpusavyje bendrauti ir tapti kolektyviniais Bendrijos nariais;

2.4. būti tarpininku ir pagalbininku, pristatant ir įgyvendinant Pasaulio anykštėnų kultūrines, socialines ar ekonomines iniciatyvas Anykščių krašte;

2.5. remti Anykščių rajono savivaldos plėtros strateginius siekius ir perspektyvines veiklas, telkdama intelektualinį Pasaulio anykštėnų potencialą konkrečiai paramai teikti;

2.6. padėti paruošti Koplyčios-Pasaulio anykštėnų kūrybos centro veiklos strategines kryptis, skatinančias šio centro plėtrą ir Pasaulio anykštėnų kūrybos sugrįžimą į gimtinę;

2.7. rinkti duomenis apie anykštėnų emigrantų, iki 1940 m. grįžusių į gimtinę, vaidmenį kuriant ir stiprinant Nepriklausomą Lietuvos valstybę, jų likimus sovietinės okupacijos ir aneksijos metais, skelbti šias žinias Pasaulio anykštėnams kaip istorinį pavyzdį;

2.8. inicijuoti Pasaulio anykštėnų paramos fondo steigimą.

3. Savivaldybė įsipareigoja:

3.1. remti Bendrijos kultūrinius, socialinius ir ekonominius projektus, idėjas ir pasiūlymus, skatinančius bendradarbiavimą Anykščių krašto labui;

3.2. skatinti burtis anykštėnų bendruomenes, remti visuomeninės veiklos iniciatyvas;

3.3. surinkti žinias apie anykštėnų emigraciją po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo kaip pagrindą tolesniam bendradarbiavimui su emigrantais;

3.4. sudaryti palankias sąlygas vykti ir savo idėjas realizuoti kas trejus metus rengiamiems Pasaulio anykštėnų suvažiavimams, kviesti didžiųjų miestų anykštėnų sambūrius pristatyti Anykščiuose savo kūrybinės veiklos rezultatus.

4. Savivaldybė ir Bendrija sutaria kasmet aptarti šios sutarties įgyvendinimo eigą.

III. Šalių atsakomybė

5. Šalys šios sutarties įsipareigojimus grindžia geranoriškumu, abipuse pagalba ir atsakomybe už prisiimtus įsipareigojimus.

6. Vykdydamos savo įsipareigojimu šalys vadovaujasi šios sutarties nuostatomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7. Sutarties šalys už sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. Kitos sąlygos

8. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota.

9. Sutartis gali būti nutraukta:

9.1. šalių susitarimu;

9.2. vienašališkai, raštu pranešus kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 3 (tris) mėnesius iki planuojamos sutarties nutraukimo dienos;

9.3. jei viena iš Šalių nevykdo savo įsipareigojimų, raštu įspėjus įsipareigojimų nevykdančią Šalį. Sutartis gali būti nutraukiama po 1 mėnesio nuo pranešimo apie numatomą sutarties nutraukimą išsiuntimo dienos;

9.4. vienai iš Šalių nutraukus savo veiklą.

10. Ši sutartis gali būti keičiama ir pildoma abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

11. Visi ginčai, susiję su šia sutartimi, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.

Abu sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas Antanas Tyla

Sutartis pasirašyta 2012 m. gruodžio 14 d. Anykščių koplyčioje – anykštėnų kūrybos centre.

Sutartį pasirašo S. Obelevičius ir A. Tyla.

 
 
    Atgal...