Aleksandras KERNAGIS
  Gimimo data: 1911-09-09
Gimimo vietovė: II Svirnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Aktorius, teatro režisierius, dramaturgas

2021-10-27   |   Spausdinti

Tėvai: Donatas Kernagis – jūrininkas, vėliau pašto tarnautojas, vyriausiasis paštininkas, ir Emilija Kernagienė. Augo trijų vaikų šeimoje, buvo vyriausias. Brolis Enrikas Kernagis, sesuo Elena Kernagytė-?. Tėvui anksti mirus, vaikus užaugino motina.

Tėvams persikėlus, vaikystę praleido Kėdainiuose. Baigė Kėdainių pradžios mokyklą ir Kėdainių gimnaziją, mokykliniais metais dirbo pašte. 1930–1933 m. mokėsi Valstybės teatro Vaidybos mokykloje Boriso Dauguviečio kurse.

1938–1940 m. A. Kernagis neakivaizdžiai studijavo teisę Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 1940–1942 m. – Vilniaus universitete.

1933–1934 m. A. Kernagis vaidino Kauno Jaunųjų teatre. 1934–1940 m. jis buvo Valstybės teatro aktorius.

1940–1941 m. A. Kernagis dirbo Vilniaus dramos teatre aktoriumi, 1941–1943 m. buvo "Vaidilos" teatro aktorius, režisierius ir meno vadovas.

Nuo 1943 m. iki gyvenimo pabaigos A. Kernagis buvo Vilniaus valstybinio akademinio dramos teatro aktorius ir režisierius. Jo vaidyba racionali, ryškūs charakteriniai vaidmenys. Aktorius vienodai atsakingai kūrė ir pagrindinius, ir antraeilius, epizodinius vaidmenis.

A. Kernagis taip pat vadovavo Vilniaus dramos teatro studijai, kuri ruošė jaunus aktorius, ugdė aktorius Vilniaus kultūros-švietimo technikume.

Svarbiausi A. Kernagio vaidmenys teatre:

1934 m. – lenkų riteris Balio Sruogos "Milžino paunksmė", Andrius Kazio Inčiūros "Vincas Kudirka".

1936 m. – Bronys Kazio Inčiūros "Gimtoji žemė", Čigonas Petro Vaičiūno "Prisikėlimas" (režisierius Kazys Juršys).

1937 m. – Žilvinas Kazio Jurašiūno spektaklyje "Eglė žalčių karalienė", Trofimovas Antono Čechovo "Vyšnių sodas" (režisierius Borisas Dauguvietis, Kauno dramos teatre).

1940 m. – Barendas Hermano Heyermanso "Viltis" (režisierius Romualdas Juknevičius).

1945 m. – Trofimovas Antono Čechovo "Vyšnių sodas" (režisierius Borisas Dauguvietis, Vilniaus dramos teatre).

1952 m. – Sincovas Maksimo Gorkio "Priešai".

1956 m. – Jagminas Balio Sruogos "Apyaušrio dalia" (režisierius Romualdas Juknevičius).

1972 m. – Mileris Friedricho von Schillerio "Klasta ir meilė" (režisierius Otto Langas).

1976 m. – Sekretorius Aleksandro Gelmano "Protokolas" (režisierė Irena Bučienė).

1979 m. – Jonas Tarnovskis Balio Sruogos "Milžino paunksmė" (režisierė Kazimiera Kymantaitė).

Jis taip pat sukūrė vaidmenį kine: duobkasys režisieriaus Marijono Giedrio filme "Svetimi" (Lietuvos kino studija, 1961 m.), televizijoje: teisėjas vaidybiniame telefilme "Dičiaus karjera" (1980 m.), vaidino radijo teatro pastatymuose. A. Kernagis vaidino radijo teatro pastatymuose.

A. Kernagis režisavo teatro spektaklius:

1948 m. – Juozo Baltušio "Gieda gaideliai".

1949 m. – Karlo Goldonio "Dviejų ponų tarnas".

1950 m. – Aleksandro Ostrovskio "Bekraitė".

1956 m. – Alfonso Bieliausko "Egzaminas".

1961 m. – Williamo Shakespeare "Daug triukšmo dėl nieko".

A. Kernagis taip pat sukūrė pjeses: "Pamilau dangaus žydrumą" (su Juliumi Būtėnu, 1957 m.), "Kad ir šimtą gyvenimų..." (su J. Būtėnu, 1967 m.) – ir pats režisavo jas Vilniaus valstybiniame akademiniame dramos teatre.

A. Kernagiui buvo suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio artisto garbės vardas (1954 m.).

Buvo vedęs, žmona Gražina Blynaitė-Kernagienė (1918–2013) – aktorė. Vaikai: Rasa Kernagytė (g. 1942 m.), Vytautas Kernagis (1951–2008) – aktorius, režisierius ir dainininkas.

Mirė 1980 m. gegužės 12 d. Kaune, vaidindamas gastrolėse spektaklyje B. Sruogos "Milžino paunksmė". Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse šeimos kape (18 sektorius). Kapavietę dengia melsvai rausvo akmens plokštės, kapą ženklina rausvo akmens paminklas-stela su iškaltais įrašais: "Gražina / Blynaitė-Kernagienė / Aktorė / 1918–2013" ir "Aleksandras Kernagis / Aktorius / 1911–1980".