Anelė JUZAKĖNIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Simaškaitė, Juzukėnienė, Liūtienė, Liūtė
Gimimo data: 1915-10-09
Gimimo vietovė: Jusiškio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Laisvės gynėja, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė

2023-03-22   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Simaška (apie 1870 – 1945) – žemdirbys ūkininkas ir Marijona Miliūnaitė-Simaškienė (apie 1875 – 1945) – žemdirbė, partizanų rėmėja, stribų nužudyta. Broliai ir seserys: Petras Simaška (1913–1913) – mirė kūdikystėje, Petronėlė Simaškaitė (1913–?), Stanislovas Simaška (1917–?), Albina Simaškaitė-Sinkevičienė (1919–?) – žemdirbė ir Antanas Simaška (1921–?).

1915 m. spalio 15 d. Traupio bažnyčioje ją pakrikštijo klebonas Stanislovas Šliogeris, krikštatėviais buvo Karolis Junokas ir Aleksandra Kačinskienė, Konstantino Kačinsko žmona.

Ištekėjusi gyveno ir ūkininkavo gimtajame Jusiškio kaime, kur šeima turėjo apie 100 ha prastos žemės – didelę jos dalį sudarė raistas.

Vyrui Antanui Juzakėnui-Liūtui slapstantis nuo tarnybos Raudonojoje armijoje ir pasitraukus į pogrindį, A. Juzakėnienė 1945 m. rugpjūčio 17 d. namuose buvo suimta, nuo rugpjūčio 25 d. kalinta ir tardoma Ukmergėje, rudenį išgabenta kalėti į Vorkutos lagerį (Komija, Rusija).

1946 m. vasarą iš lagerio pabėgusi, ji grįžo į Lietuvą ir gyveno pogrindžio sąlygomis, buvo Vyčio apygardos Liūto partizanų būrio, kuriam vadovavo jos vyras, kovotoja, žinoma Liūtės arba Liūtienės slapyvardžiu. Tuo metu būryje buvo apie 40 partizanų.

1948 m. gegužę Sudeikių kaime (Anykščių r.) žuvus A. Juzakėnui-Liūtui, A. Juzakėnienė tęsė pasipriešinimo kovą Vyčio apygardos Antano Žilio-Žaibo būryje, dažniausiai būdama su tokio paties likimo našle partizane Vincenta Adommonyte-Bareikiene-Krieniene.

1949 m. vasario pradžioje mėgindama aplankyti dukterį, tuo metu gyvenusią pas jos seserį Albiną Sinkevičienę, A. Juzakėnienė Taujėnų stribų buvo suimta ir nuvežta į Sudeikius, laikoma nelaisvėje, bandant nustatyti, kas ji tokia.

Susituokė 1935 m. vasario 22 d. Traupio bažnyčioje, vyras Antanas Juzakėnas (1913–1948) – laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas. Duktė Nijolė Juzakėnaitė-Vanagienė (g. 1938 m.).

Mirė 1949 m. vasario 9 d. Sudeikių kaime (Anykščių r.) – buvo nušauta, kai bandė pabėgti iš nelaisvės, toje pačioje vietoje, kur žuvo ir jos vyras. Palaikai nuvežti į Taujėnus, jų palaidojimo vieta nežinoma.