Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Juozapas MAZŪRA
2017-08-14

Vardas: Juozapas
Pavardė: MAZŪRA
Gimimo data: 1883-01-07
Gimimo vieta: Gudelių k. (Debeikių parapija, Anykščių r.)

Trumpai:
Kunigas, bažnyčios statytojas, garbės kanauninkas


Tėvai: Simonas Mazūra (apie 1849 – ?) ir Rozalija Matuliauskaitė-Mazūrienė (apie 1853 –?) iš Gerkonių – valstiečiai žemdirbiai. Broliai ir seserys: Kazimieras Mazūra (1885–?), Vincentas Mazūra (1887–?), Rozalija Mazūraitė (1889–?), Juozapota Mazūraitė-Gogelienė (1892–1965).

1883 m. sausio 7 d. Debeikių bažnyčioje jį pakrikštijo klebonas Aleksandras Radavičius, krikštatėviai buvo Laurynas Matuliauskas ir Agnietė Gražytė.

Studijavo Kauno Žemaičių kunigų seminarijoje.

1908 m. gruodžio 7 d. Žemaičių vyskupijos valdytojas Gasparas Cirtautas jį įšventino kunigu. Kartu buvo įšventinti Antanas Braknys, Juozapas Kvietkauskas, Mykolas Paškevičius, Justinas Ribokas ir kiti kunigai.

1908–1920 m. J. Mazūra buvo Smilgių (Panevėžio r.) parapijos vikaras.

1920 m. balandžio 7 d. jis buvo paskirtas Grūžių (Pasvalio r.) koplyčios kuratu ir ten tarnavo 1920–1927 m. Grūžiuose J. Mazūra ėmėsi iniciatyvos perstatyti seną koplyčią, 1921–1924 m. organizavo naujos medinės bažnyčios statybą ir įrengė maldos namus (sudeginti 1996 m.), kurie buvo konsekruoti Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Pagalbos titulu. Įkūrus parapiją, jis buvo pirmasis Grūžių klebonas.

Paskirtas 1927 m. sausio 27 d., 1927–1940 m. J. Mazūra buvo Zarasų Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo parapijos klebonas. Zarasuose jis pasižymėjo kaip pavyzdingas parapijos reikalų tvarkytojas: suremontavo bažnyčią, pastatė beneficijos trobas.

J. Mazūros iniciatyva Zarasuose buvo pirmą kartą sutvarkytos lietuvių katalikų kapinės: išvalytos nuo menkaverčių krūpų, nutiestas centrinis takas. Kunigas nuolat ragino parapijiečius skirti daugiau dėmesio savo artimųjų kapams. Jis taip pat stengėsi sutaikyti lenkus ir lietuvius katalikus, priešinosi pasaulietiškos tautininkų valdžios kišimuisi į parapijos reikalus.

1933 m. Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas paskyrė J. Mazūrą Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninku.

Perkeltas 1940 m. lapkritį, 1940–1949 m. J. Mazūra buvo Klovainių (Pakruojo r.) Švč. Trejybės parapijos klebonas.

Valdžiai uždarius šią bažnyčią, jis 1949–1954 m., iki gyvenimo pabaigos, buvo Viešintų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas.

Mirė 1954 m. kovo 20 d. Viešintose (Anykščių r.). Palaidotas Papšių (Anykščių r.) kapinėse prie savo artimųjų – tėvų ir sesers Juozapotos šeimos. Kapą ženklina akmeninis paminklas-stela su postamente iškaltu įrašu: "Kanauninkas Mazūra Juozapas / Gimė 1883 – 1954.III.20 / Viešpatie – dabar pasigailėk manęs".