Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Jonas VIZGIRDA
2017-03-26

Vardas: Jonas
Pavardė: VIZGIRDA
Gimimo data: 1902-11-22
Gimimo vieta: Smilgių k. (Griškabūdžio parapija, Šakių r.)

Trumpai:
Kunigas teologas, švietėjas


Tėvas Saliamonas Vizgirda. Dėdė (tėvo brolis) Vincentas Vizgirda (1874–1966) – kunigas kanauninkas.

Dėdei V. Vizgirdai 1919 m. įsteigus Šakiuose "Žiburio" gimnaziją, buvo tarp pirmųjų jos gimnazistų ir 1919–1925 m. ją baigė, buvo 1-osios laidos abiturientas. Mokykliniais metais 1920–1925 m. buvo Šakių ateitininkų kuopos narys. 1925–1930 m. studijavo Kauno metropolijos kunigų seminarijoje, 1930 m. kartu baigė ir teologijos studijas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto 4-ojoje Metropolijos kunigų laidoje. 1929 m. kovo 16 d. buvo įšventintas subdiakonu.

1930 m. birželio 14 d. Kaune J. Vizgirda buvo įšventintas kunigu. Kartu buvo įšventinti Matas Šermukšnis, Jonas Rimša ir kiti kunigai. Pirmąsias Šv. Mišias jis aukojo birželio 22 d. Šunskų (Marijampolės sav.) parapijos, kur buvo persikėlę jo tėvai, bažnyčioje.

Paskirtas 1930 m. liepos  12 d., 1930–1931 m. jis buvo Pabaisko (Ukmergės r.) parapijos vikaras. Pabaiske J. Vizgirda ragino visus skaityti gerus laikraščius ir knygas, kvietė prisijungti prie katalikiškų organizacijų. Jo pastangomis į pavasarininkų kuopą įstojo daug naujų narių.

Paskirtas 1931 m. gruodžio 9 d. ir atvykęs 1932 m. sausio 19 d., 1932–1936 m. J. Vizgirda tarnavo Kavarsko (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru, talkino klebonui Anicetui Barakauskui. Čia jis daug dirbo su jaunimu ir vaikais, 1932 m. Kavarske įkūrė vaikų Angelo sargo sąjungos kuopą.

Vikaro J. Vizgirdos iniciatyva ir Kavarsko pavasarininkų kuopos lėšomis rytiniame miesto pakraštyje ant Šventosios dešiniojo kranto skardžio, dešinėje kelio į Anykščius pusėje prieš Bebrūnų kaimą buvo pastatyti tris kryžiai – Vilniaus Trijų kryžių imitacija, išlikę iki šiol. Geležiniai kryžiai įmūryti į betono postamentą, ant kurio yra tokie įrašai: centriniame fasade "1900 metų / Sukaktis // Jėzus Kristus / Mirė / Ir už mane // Atminimui / 1933–35 / Šventųjų Metų / Kavarskiečiai", dešiniajame fasade "Mylėkime / Dievą ir / Tėvynę // Darbas / Veršelio", kairiajame fasade "O Vilniaus / Nepamiršk, / Lietuvi // Planas / K. J. Vizgirdos".

Susirgęs džiova, paskutiniais gyvenimo metais gydėsi Kulautuvos (Kauno r.) sanatorijoje.

Mirė 1943 m. Kulautuvoje (Kauno r.).