Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Vidmantas Povilas PEKARSKAS
2023-12-28

Vardas: Vidmantas Povilas
Pavardė: PEKARSKAS
Gimimo data: 1942-10-30
Gimimo vieta: Daugų vs. (dabar – Sindrių k., Anykščių r.)

Trumpai:
Mokslininkas matematikas, technologas, pedagogas, tremtinys


Tėvai: Vaclovas Pekarskas (1907–1992) ir Otilija Karosaitė-Pekarskienė (1917–2017) – žemdirbiai, 1948–1958 m. tremtiniai. Brolis Antanas Pekarskas (1952–1980) – miškininkas. Giminaičiai: dėdės (motinos broliai) Klemensas Karosas (1911–1955) – kariškis, Juozas Karosas (1913–1944) – kariškis, aviatorius, Jonas Karosas (1926–1979) – žemėtvarkininkas ir Jurgis Karosas (1902–1995) – miškininkas, pusbrolis (motinos sesers Onos sūnus) Vytautas Sriubas (1929–2016) – inžinierius, sporto organizatorius, pusseserė (motinos sesers Anelės duktė) Rita Tamašauskaitė-Rudaitienė (g. 1941 m.) – sportininkė irkluotoja, pusseserė (motinos sesers Teklės duktė) Nijolė Raščiūtė-Špokienė (g. 1939 m.) – mokslininkė agronomė.

1948 m. gegužės 22 d. kartu su tėvais buvo ištremtas į Krasnojarsko kraštą (Sibiras, Rusija), augo Pimijos gyvenvietėje (Manos rajonas). 1949–1953 m. baigė Pimijos pradinę mokyklą, 1953–1958 m. mokėsi Narvos (Manos rajonas) vidurinėje mokykloje, kur baigė 9-ias klases.

Į Lietuvą grįžo 1958 m. rugpjūtį. 1958–1959 m. baigė Klaipėdos 2-ąją vidurinę mokyklą, kur buvo mokoma rusų kalba. 1959–1964 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos-matematikos fakultete, įgijo matematikos mokytojo išsilavinimą.

1964 m. rudenį V. P. Pekarskas tumpai dirbo Kauno J. Jablonskio vidurinėje mokykloje matematikos mokytoju. 1964–1965 m. jis buvo mobilizuotas ir atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo raketiniuose daliniuose Baltarusijoje.

Nuo 1965 m. V. P. Pekarskas dirba Kauno politechnikos institute (dabar – Kauno technologijos universitetas). 1965–1971 m. jis buvo Taikomosios matematikos katedros asistentas, 1974–1976 m. – vyresnysis dėstytojas, 1976–1996 m. – docentas.

1971–1974 m. jis studijavo Kauno politechnikos instituto aspirantūroje medžiagotyrą. 1974 m. V. P. Pekarskas apsigynė technikos mokslų kandidato disertaciją "Klijuotinių sujungimų stiprumo prognozavimo apibendrintųjų kreivių metodu galimybių tyrimas". 1995 m. Kauno technologijos universitete jis apsigynė disertaciją "Minkštų medžiagų klijuotinių sujungimų stiprumo prognozavimo metodai", yra habilituotas technologijos mokslų, medžiagų inžinerijos daktaras.

1996–2015 m. jis buvo Kauno technologijos universiteto Matematinės sistemotyros, Matematinio modeliavimo katedros profesorius.

1993–2001 m. V. P. Pekarskas dvi kadencijas iš eilės buvo išrinktas Fundamentaliųjų mokslų fakulteto (nuo 2014 m. – Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas) dekanu, buvo pirmasis šio fakulteto vadovas.

Nuo 2001 m. jis buvo Matematinės sistemotyros katedros (dabar – Matematinio modeliavimo katedra) vedėjas, Kauno technologijos universiteto Senato narys. Jis buvo Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys.

Nuo 2015 m. iki šiol V. P. Pekarskas yra Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos fakulteto Matematinio modeliavimo katedros profesorius emeritas.

V. P. Pekarsko mokslinių interesų sritis – medžiagotyra, matematikos istorija, matematikos dėstymo metodika.

Svarbiausių jo mokslo darbų publikacijos: "Prediction of the Life of Glued Joints under Load by Application of the Time-Temperature Superposition Principe" (1974 m.), "Using the Temperature – Concentration Analogy to Predict the Strength of Glued Polymer Joints" (1974 m.), "Possibilities of strength prediction of adhesive joints of polymers by master curve method" (1976 m.), "Pirmųjų lietuviškų matematikos terminų istorijos fragmentai" (2003 m.), "Simulation of roughened surfaces" (2005 m.).

V. P. Pekarskas skaitė pranešimus konferencijose: "Polychar-11" Šiaurės Teksaso (JAV) universitete (2003 m.), Lietuvos matematikų draugijos konferencijose (2001-2005 m.). Jis stažavosi Maskvos (Rusija) inžineriniame statybos institute (1976, 1986 m.), taip pat Didžiojoje Britanijoje (1998 m.).

Jis bendradarbiavo su Kauno "Saulės" gimnazija, kurioje keletą metų dėstė sustiprintą matematikos kursą vyresniosioms klasėms.

Jis parengė ir išleido dviejų dalių vadovėlį "Diferencialinis ir integralinis skaičiavimas" (1996-2003 m.), bendrąjį vadovėlį "Tiesinės algebros ir analizinės geometrijos elementai" (kartu su A. Pekarskiene, 2004 m.), vadovėlį "Trumpas matematikos kursas" (2005 m.), išvertė ir išleido 12 knygų, tarp jų – "Didysis matematikos žinynas" (vertimas iš vokiečių kalbos, 2007 m.), paskelbė apie 150 mokslinių ir metodinių straipsnių Lietuvos ir kitų šalių žurnaluose. Jis sudarė ir išleido giminės genealogijos monografiją "Sterkonių Karosai : šaknys ir atžalos" (su Nijole Špokiene, 2013 m.).

V. P. Pekarskas yra Lietuvos Nacionalinės mokslo premijos technikos srityje laureatas (1995 m.). Už vadovėlį "Diferencialinis ir integralinis skaičiavimas" Aukštojo mokslo vadovėlių konkurse jis gavo I premiją (2003 m.), už vadovėlį "Tiesinės algebros ir analizinės geometrijos elementai" – II premiją (2006 m.), už vadovėlį "Trumpas matematikos kursas" – II premiją (2007 m.). Jis yra projekto "Yra šalis..." nominantas "Dešimt+" asmenybių mokslininkų kategorijoje.

Laisvalaikiu mėgsta vairuoti automobilį.

Vedė 1963 m. liepos 6 d., žmona Aldona Ona Kederytė-Pekarskienė (1939–2019) – mokslininkė matematikė, fizinių mokslų daktarė, docentė. Liko našlys. Sūnus Darius Pekarskas (g. 1965 m.) – inžinierius elektronikas.

V. P. Pekarsko biografija publikuojama monografijoje "Sterkonių Karosai : šaknys ir atžalos" (sudarė Nijolė Špokienė ir Vidmantas Pekarskas, 2013 m.).