Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Vytautas MASYS
2024-02-17

Vardas: Vytautas
Pavardė: MASYS
Gimimo data: 1931-03-24
Gimimo vieta: Vaidlonių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Kunigas kanauninkas, tikėjimo gynėjas


Tėvai: Juozapas Masys (1907–?) – darbininkas ir Liudvika Šeštokaitė-Masienė (1900–?). Augo keturių vaikų šeimoje.

Baigė Troškūnų (Anykščių r.) pradžios mokyklą. 1950 m. eksternu išlaikė vidurinės mokyklos baigimo egzaminus Anykščiuose. 1950–1954 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1954 m. rugsėjo 12 d. Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino jį kunigu.

1954 m. rugsėjį V. Masys buvo paskirtas į Ramygalos (Panevėžio r.) parapiją vikaru, bet spalį buvo mobilizuotas į tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Po keturių mėnesių, 1955 m. vasarį, iš tarnybos jis buvo paleistas dėl sveikatos ir grįžo į Panevėžio vyskupiją.

1955–1956 m. V. Masys buvo Saločių (Pasvalio r.) parapijos vikaras, kiek laiko laikinai ėjo ir Kvetkų (Biržų r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratoriaus pareigas. 1956–1958 m. jis buvo vikaras Biržuose. 1958 m. rugsėjo 1 d. sovietinė valdžia iš jo atėmė tuo metu privalomą kunigo darbo pažymėjimą ir metus neleido eiti kunigo pareigų.

1959–1960 m. V. Masys tarnavo Kamajų (Rokiškio r.) parapijoje vikaru, 1960 m. buvo paskirtas Grūžių (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonu, bet po kelių mėnesių 1960 m. lapkričio 11 d. iš jo ir vėl buvo atimtas darbo pažymėjimas, apkaltinus dvasininką vaikų katechizavimu ir aktyviu darbu su jaunimu. Iki 1963 m. rugsėjo 6 d. jis negalėjo eiti kunigo pareigų, gyveno Kaune pas pažįstamus ir dirbo ligoninės archyve, vėliau namų valdyboje elektriku. 

1963–1969 m. V. Masys buvo Salamiesčio (Kupiškio r.) Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas, 1969–1971 m. – Šimonių (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas. 1971–1981 m. jis buvo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, Pasvalio dekanas.

1981–1983 m. V. Masys tarnavo Vadoklių (Panevėžio r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijos administratoriumi, 1983–1996 m. buvo Linkuvos (Pakruojo r.) Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonas.
 
1996–2013 m. jis buvo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros rezidentas-vikaras.

1993–2002 m. V. Masys buvo Panevėžio vyskupijos bažnytinio teismo oficiolas, 2002–2009 m. – šio teismo viceoficiolas. 2001–2002 m. jis ėjo Panevėžio vyskupijos kurijos kanclerio pareigas, 2002 m. trumpam buvo paskirtas Panevėžio vyskupo vikaru vyskupijos tribunolui ir kanceliarijai.

2001 m. jis buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos kanauninku, senatvėje buvo kanauninkas emeritas.

2004 m. jis paminėjo kunigystės 50-metį, nuo to laiko buvo kunigas jubiliatas.

V. Masys buvo Panevėžio vyskupijos Kunigų tarybos narys konsultorius, Panevėžio vyskupijos tribunolo viceoficiolas. Nuo 1976 m. jis buvo Lietuvos vyskupijų Liturginės komisijos patarėjas, nuo 1984 m. – šios komisijos sekretorius, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisijos darbo grupės vertėjas.

2013 m. V. Masys buvo atleistas iš pareigų vyskupijoje ir išleistas gydytis, 2013–2017 m. gyvena Ariogaloje (Raseinių r.) pas sūnėną bei Blinstrubiškių (Raseinių r.) socialinės globos namuose.

2014 m. Panevėžio katedroje jis iškilmingai paminėjo kunigystės 60-metį.

Nuo 2017 m. iki gyvenimo pabaigos V. Masys gyveno Panevėžyje Šv. Juozapo globos namuose.

Amžininkų prisiminimuose jis liko kaip ūmaus būdo ir reiklus dvasininkas, uoliai gynęs tikėjimą.

Mirė 2018 m. kovo 29 d. Panevėžyje. Palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros parapijos kapinėse Ramygalos gatvėje (72 kvartalas, 19 eilė, 5 kapavietė) šeimos kape prie tėvų. Kapą ženklina pilko šlifuoto akmens paminklinė stela su juodo akmens lentelėje iškaltu įrašu "Masių šema", kairėje šlifuotoje vertikalioje plokštelėje iškaltas įrašas: "Kun. jubil. / Vytautas Masys / 1931–1954–2018".