DIKTARAI
  Gretimos vietovės:
BUIVYDAI | GIKONYS | KAMPINIAI | SMULKIS | TRAKINIAI (Skiemonių) |

2015-07-03   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 11 kilometrų į šiaurės rytus nuo Skiemonių. Įsikūręs prie magistralinio kelio Kaunas–Zarasai, kuris kaimą dalija į dvi dalis. Ribojasi su Smulkio, Gikonių, Trakinių, Kampinių, Buivydų kaimais. Per kaimą iš Smulkio į Mušėjaus ežerą teka upelis Smulkė.

Yra 5 sodybos – 10 gyventojų (2001 m.), 9 gyventojai (2011 m.). Priklauso Mačionių seniūnaitijai (šiaurinė kaimo dalis) ir Skiemonių seniūnaitijai (pietinė dalis) (nuo 2009 m.).

Kaimo pavadinimo kilmė neištirta ir neaiški.

Diktarai (Dyktory) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose, tuo metu priklausė Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui. Tuo metu kaime buvo trys valstiečių kiemai, juose gyveno Baltramiejus Ciuckys, Gabrielius Juodzevičius ir Kazimieras Šaltenis su šeimomis, visi kartu jie turėjo 98,35 ha žemės ir mokėjo 320 auksinų metinį mokestį valstybei. Kaimo gyventojai nėjo lažo aplinkiniuose dvaruose, užtat kelis kartus per metus turėjo atlikti valstybines prievoles – keliauti į didžiuosius miestus prekių pervežti. 1866 m. kaime minima 11 gyventojų.

1923 m. kaime buvo 6 sodybos – 39 gyventojai. 1932 m. kaime prie plento buvo pastatytas ir kelis dešimtmečius čia veikė Diktarų pieno surinkimo-separavimo punktas.

1936 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet gyveno 8 šeimos, kurios pasidalijo 99,80 ha žemės. Kaime gyveno ir į vienkiemius išsikėlė Filomena Juodelienė, Monika Juodzevičienė, Antanas Petronis, Rapolas Petronis, Bronius Tyla, Petras Tyla, Antanas Tyla ir Adomas Tyla su šeimomis.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Diktarų buvo ištremtas į Sibirą 1 asmuo.

Nuo 1944 m. iki 1963 m. sausio 12 d. veikė Utenos apskrities Leliūnų valsčiaus (vėliau – Anykščių rajono) Diktarų apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (centras – Smulkis). Jo pirmininkais dirbo: Jonas Rutkauskas, Povilas Čyvas, Juozas Araminas, Henrikas Vitkūnas, Antanas Juodzevičius ir kiti. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Skiemonių apylinkės.

1949 m. balandžio 12 d. Diktarų ir Gikonių kaimuose buvo sukurtas kolūkis "Ąžuolas", jo pirmininku dirbo Jonas Tyla. Stambinant ūkius, jis iki 1958 m. priklausė "Kolektyvinio darbo", pakeitus pavadinimą, 1958–1972 m. – Diktarų. Nuo 1958 m. iki 1972 m. kovo 24 d. Diktarai buvo Diktarų kolūkio centrinė gyvenvietė, čia buvo statomi gamybiniai pastatai, nors kolūkio kontora išliko Smulkio kaime. "Kolektyvinio darbo" ir Diktarų kolūkio pirmininkais dirbo Zenas Grobovas, Balys Druskis ir kiti. 1972 m. pavasarį sustambinus ūkius, kaimas buvo padalintas ties plentu, šiaurinė jo dalis 1972–1992 m. priklausė M. Melnikaitės, Mačionių kolūkiui, o pietinė dalis 1972–1992 m. – Skiemonių kolūkiui, kol abu ūkiai iširo.

Apie 1964 m. kaime buvo atidaryta parduotuvė.

Priklauso Leliūnų (Utenos r.) parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Valstybės saugomas kultūros vertybių registro objektas (nuo 1998 m., kodas 5835) archeologijos paminklas (AV110) Diktarų kapinynas yra kalvelėje šiaurės vakariniame kaimo pakraštyje, apie 0,2 km į šiaurės vakarus nuo Kauno–Zarasų plento. Kapinyno plotas 18000 kv. m. 1976–1977 m. jį tyrinėjant, buvo rastas 101 griautinis kapas, kai kurie iš jų datuojami V–VI a., likusieji – XIV–XVI a.

Diktarų kaimo istorija pristatoma kraštotyrininko Jono Sriubo kraštotyros savilaidos leidinyje "Diktarai ir jų praeitis" (2015 m.).

Diktaruose 1911 m. gimė verslininkas muzikos leidėjas Jonas Petronis.