KUDORIŠKIS
  Gretimos vietovės:
GURAPOLIS | OŽIONYS | VOVERSYS |

2018-03-25   |   Spausdinti

Viensėdis Skiemonių seniūnijoje už 4 kilometrų į pietryčius nuo Skiemonių. Ribojasi su Voversių, Ožionių, Gurapolio kaimais.

Yra 2 sodybos – 2 gyventojai (2001 ir 2011 m.). Priklauso Skiemonių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. viensėdyje buvo 2 sodybos – 21 gyventojas. Tarpukaryje Kudoriškyje didžiausius žemės plotus valdė Eleonora Katinienė ir Adelė Karvelienė – 53,75 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Kudoriškio buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys.

1949 m. viensėdis buvo įjungtas į "Kibirkšties" kolūkį, vėliau iki 1992 m. priklausė Skiemonių kolūkiui, kol šis iširo.

Iki 1863 m. Kudoriškis priklausė Skiemonių filijai, 1863–1926 m. – Alantos (Molėtų r.) parapijai, nuo 1926 m. iki šiol priklauso Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.

Kudoriškio kaime prie kelio į Remeikius pastatytas monumentas – metalinis kryžius ant postamento, sumūryto iš lauko akmenų. Jis žymi vietą, kur 1945 m. liepos 12 dieną išduoti žuvo penki Kirvio būrio partizanai ir jų vadas. Postamente įmūryta šlifuoto akmens plokštė su iškaltu įrašu: "Žuvę / šiuose laukuose 1945.07.12. / "Kirvio" būrio / partizanai: /  Bronius Ilgutis – / "Kirvis" būrio vadas. / Jonas Bobelis. / Jonas Drazdūnas. / Vytautas Grigas. / Antanas Grigas. / Jonas Juknevičius."

Kudoriškyje 1873 m. gimė dvasininkas arkivyskupas, palaimintasis Teofilius Matulionis, 1943 m. – miškininkė mokslininkė Birutė Kažemėkienė.

Vyskupo T. Matulionio gimtinei paženklinti už 100 m į šiaurę nuo jo gimtojo namo, prie vieškelio, buvo pastatytas kryžius (2000 m.), aptvertas medine tvorele, prie kryžiaus prikalta medinė lentelė su išpjaustytu įrašu: "Kankinio / arkivykupo / Teofilio / Matulionio / tėviškei / prisiminti / 1873–1962". Paskelbus T. Matulionį palaimintuoju, šis kryžius perkeltas į kitą vietą kitapus vieškelio, o jo vietoje gimtinei paženklinti pastatyta nauja ąžuolinė skulptūrinė kompozicija su kryžiumi centre (autorius – skulptorius Tauras Česnulevičius, 2017 m.).

Išlikusi T. Matulionio gimtoji sodybvietė: gimtojo namo pamatai su medinių sienų liekanomis, ūkio pastatų pamatai, seni sodybvietės medžiai – liepos ir uosiai.