Vincas GRIGANAVIČIUS
  Gimimo data: 1900-05-02
Gimimo vietovė: Riklikų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kariškis, revoliucionierius

2018-08-14   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Griganavičius (1867–1940) – žemdirbys ūkininkas, knygnešys, ir Anastazija Graužinytė-Griganavičienė (1869–1937) – žemdirbė. Broliai: Antanas Griganavičius (žuvo Pirmajame pasauliniame kare), Juozapas Griganavičius (1889–1957) – žemdirbys ūkininkas, Vaclovas Griganavičius (1891–1940) – kariškis, Stasys Griganavičius (1909–1967) – kariškis, laisvės gynėjas, ūkininkas, politinis kalinys, seserys: Ona Griganavičiūtė-Kraujalienė (?–1920) – žemdirbė, nužudyta plėšikų, Petronėlė Griganavičiūtė-Purtikienė (1902–1965) – žemdirbė ūkininkė, 1941–1965 m. tremtinė Altajaus krašte (Rusija), mirusi tremtyje.

Pirmojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Rusiją, mokėsi Voronežo lietuvių gimnazijoje. Ten V. Griganavičius susižavėjo bolševikų idėjomis ir įsitraukė į revoliucinę veiklą, nuo 1917 m. rugpjūčio dalyvavo komunistų judėjime. Nuo 1918 m. pradžios jis buvo Voronežo internacionalinio komunistinio pulko kovotojas.

1919 m. pradžioje V. Griganavičius grįžo į Lietuvą, dirbo Zarasų apskrities revoliuciniame komitete, o pašalinus revoliucinę valdžią Lietuvoje, 1919 m. vasarą pasitraukė į pogrindį ir apsigyveno Daugpilyje (Latvija). 

1919 m. liepą sovietinės Lietuvos ir Baltarusijos vyriausybės įgaliotinio Daugpilyje Zigmo Aleksos-Angariečio atstovas Juozas Opanskis pasiuntė V. Griganavičių su specialia užduotimi į Lietuvą. Palankiai susiklosčius aplinkybėms, V. Griganavičius buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas į Generalinio štabo žvalgybos skyrių, tarnavo inteligentų kuopoje, vėliau 3-ajame žvalgų punkte, nuo 1920 m. vasario buvo šio punkto ypatingųjų reikalų valdininkas. 1920 m. pavasarį jis tapo Kontržvalgų dalies ypatingųjų reikalų valdininku ir kiek laiko vadovavo 2-ajam bei 3-ajam žvalgų punktams.

Iki 1920 m. liepos dirbdamas žvalgybos aparate Kaišiadoryse ir Ukmergėje, tuo pačiu metu jis teikė informaciją pogrindinei komunistų partijai, išduodamas leidimus jos nariams važinėti po Lietuvą ir padėdamas platinti nelegalią komunistinę literatūrą.

Daugiau nei metus jis buvo vienintelis bolševikų agentas, speciali įterptas į Lietuvos kariuomenės žvalgybos struktūras. Kai tokia neteisėta antivalstybinė V. Griganavičiaus veikla 1920 m. liepos 25 d. buvo išaiškinta, atsakomybės jis išvengė, pabėgęs į sovietinės kariuomenės vis dar užimtą Vilnių, o iš ten – į Sovietų Sąjungą.

Nuo 1920 m. rugpjūčio iki gyvenimo pabaigos jis dirbo vadovaujantį darbą sovietinio saugumo struktūrose Minske (Baltarusija), vėliau Maskvoje.

Mirė 1938 m. birželio 14 d. Maskvoje (Rusija) – tapo asmenybės kulto represijų auka.

XX a. viduryje V. Griganavičius buvo reabilituotas kaip neteisėtai patyręs represijas.