Napoleonas JONUŠAS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Prokorenka, Prokurenka
Gimimo data: 1913-01-29
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Kariškis

2019-06-08   |   Spausdinti

Tėvai: Konstantinas Prokurenka ir Karolina Januševičiūtė-Prokurenkienė (1884–1970). Sesuo Marija Prokorenkaitė (1908–1908) mirė kūdikystėje, brolis Bronislovas Prokurenka (1910–1981).

1913 m. vasario 10 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Norbertas Pakalnis.

1934 m. baigė Aukštesniąją technikos mokyklą. Pasikeitęs Prokurenkos pavardę į lietuvišką, nuo jaunystės buvo žinomas kaip Jonušas.

1935 m. N. Jonušas buvo pašauktas į tarnybą Lietuvos kariuomenėje, 1935–1936 m. mokėsi Karo mokykloje Kaune, ją baigė 1936 m. rugsėjo 15 d. XVIII laidoje.

Gavęs jaunesniojo leitenanto karinį laipsnį, 1936 m. rudenį N. Jonušas buvo paskirtas 2-ojo inžinerinio bataliono 2-osios inžinerinės kuopos 1-ojo būrio vadu ir šias pareigas ėjo iki 1940 m. rudens. 1939 m. spalio 19 d. jam buvo suteiktas leitenanto karinis laipsnis.

Sovietinei okupacinei valdžiai likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. spalio 3 d. N. Jonušas buvo paskirtas Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso 179-osios šaulių divizijos atskirojo pionierių bataliono persikėlimo parko vadu, nuo gruodžio 20 d. buvo 3-osios pionierių kuopos vadas. 1941 m. kovo 26 d. jis buvo paskirtas šio bataliono jaunesniųjų vadų mokyklos viršininku.

1941 m. birželį prie Lietuvos priartėjus Antrojo pasaulinio karo frontui, N. Jonušas pasitraukė iš tarnybos Raudonojoje armijoje. 1941 m. liepos 15 d. jis įstojo į lietuvių karių Vilniaus įgulą.

Vokiečių okupacijos metais jis tarnavo kriminalinėje policijoje.

1944 m. jis pasitraukė į Vakarus, 1945 m. buvo vokiečių karinės žvalgybos parašiutininkų mokyklos FAK-203, veikusios Rytų Prūsijoje, netoli Istenburgo, instruktorius.

1948 m. rugpjūtį N. Jonušas iš Europos emigravo į Kanadą, gyveno Otavos apylinkėse ir dirbo žemės ūkyje samdomu darbininku. Jis buvo Naujųjų kanadiečių (imigrantų) organizacijos, padėjusios imigrantams aklimatizuotis Kanadoje, narys, lankydavosi jos susibūrimuose.

Buvo vedęs, žmona Gaida Brukytė-Jonušienė. Duktė Audronė Jonušaitė (1941–1944) – mirė vaikystėje Anykščiuose.

Mirė 1948 m. gruodžio 17 d. Navane (Navan, Ontario provincija, Kanada) – rastas negyvas kaip smurto auka.