Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Balys MELDAIKIS
2023-03-29

Vardas: Balys
Pavardė: MELDAIKIS
Gimimo data: 1947-10-06
Gimimo vieta: Pukenių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Muzikos pedagogas, chorvedys, muzikas pianistas, kompozitorius, kultūros organizatorius


Tėvai: Balys Meldaikis (1911–2008) ir Ona Marcinkevičiūtė-Meldaikienė (1916–1990). Augo gausioje septynių vaikų šeimoje, buvo ketvirtas vaikas. Broliai ir seserys: Vanda Teresė Meldaikytė-Širmenienė (g. 1941 m.), Jonas Meldaikis (g. 1943 m.), Regina Meldaikytė (g. 1948 m.) ir kt. Giminaičiai: dėdė (tėvo brolis) Vladas Maldeikis (1908–1968) – miškininkas ir politinis kalinys, (tėvo pusbrolis) Bronius Maldeikis (1918–1984) – miškininkas ir politinis kalinys.

1955–1962 m. mokėsi Dabužių (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje. 1962–1971 m. su pertrauka jis studijavo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, įgijo choro dirigavimo specialybę. Studijuodamas jis dirbo Skiemonių, Leliūnų ir kituose kaimų kultūros namuose meno vadovu.

1966–1969 m. B. Meldaikis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, ten vadovavo pučiamųjų orkestrui.

1969–2019 m. B. Meldaikis dirbo Anykščių vaikų muzikos mokykloje, po įstaigos pertvarkymo – Anykščių muzikos mokykloje mokytoju, kol išėjo į pensiją. Jis dėstė solfedį, muzikos istoriją, fortepijoną, akordeoną, buvo muzikos mokyklos moksleivių choro vadovas.

Dirbdamas jis tęsė studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas profesorius chorvedį Konradą Kavecką, kompozitorių Vytautą Klovą, dirigentą Povilą Gilį, 1978 m. įgijo aukštąjį muzikinį išsilavinimą.

Nuo 2004 m. B. Meldaikis buvo fortepijono mokytojas metodininkas. Jis sukūrė originalų mokinių ruošimo konkursams ir koncertams metodą, konsultavo bei lydėjo talentingiausius muzikos mokyklos pianistus į užsienio keliones – į Brno (Čekija), Paryžių (Prancūzija), Frankfurtą prie Maino (Vokietija) ir kitur.

Nenutraukdamas pedagoginio darbo, 1976–1977 m. B. Meldaikis buvo pirmasis naujųjų Anykščių kultūros rūmų direktorius. 1985–2011 m. jis dirbo Anykščių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoju, jam buvo suteikta III vadybinė kategorija.

B. Meldaikis buvo Anykščių rajono dainų švenčių organizatorius ir dirigentas, dešimt metų dirbo Anykščių kultūros rūmų tautinių ir pramoginių šokių kolektyvų koncertmeisteriu. Jis dirbo su įvairių Anykščių organizacijų: Anykščių vyno gamyklos, Melioracijos statybos-montavimo valdybos, Rajkoopsąjungos bei Elmininkų bandymų stoties chorais ir vokaliniais ansambliais, su jais ir muzikos mokyklos moksleivių choru dalyvaudavo Respublikinėse dainų šventėse.

Jis vadovavo Melioracijos statybos-montavimo valdybos pučiamųjų orkestrui ir estradiniam ansambliui, 1998–2008 m. vargonavo Anykščių Šv. Mato bažnyčioje jaunimo mišiose.

2007–2011 m. B. Meldaikis buvo Anykščių rajono visuomeninės kultūros tarybos pirmininkas, visuomeninis Anykščių mero Sigučio Obelevičiaus patarėjas. Jis buvo Anykščių Šv. Mato parapijos pastoracinės tarybos narys.

B. Meldaikis grojo įvairiais muzikos instrumentais, aranžuodavo estradines dainas, kūrė vokalinę muziką – solines dainas ir dainas chorams, buvo pianistas improvizatorius, rengdavo savo fortepijoninių improvizacijų koncertus.

Jo sukurta daina "Anykščiai, Anykščiai" (žodžiai Antano Paulavičiaus, 1983 m.) tapo neoficialiu Anykščių miesto švenčių himnu, skamba Anykščius reprezentuojančiuose renginiuose. Jis  sukūrė "Mišias jaunimui", parengė ir išleido dainų rinkinį "Giesmė tėviškei" (1997 m.), įgrojo dvi kompaktines plokšteles "Improvizacijos" (2007 m.), dviese su dailininku Virginijumi Kašinsku sukūrė audiovizualinę plokštelę "Kosmogonija" (2007 m.). Jo sukurta muzika skamba režisieriaus Arvydo Baryso filme "Kuršių nerija" (2020 m.). 

Laisvalaikiu domėjosi istorija ir kultūros paveldu. 

Susituokė 1985 m., žmona Irena Bagdonaitė-Meldaikienė (g. 1961 m.) – muzikos pedagogė fortepijono mokytoja. Sūnus Julius Meldaikis (g. 1986 m.) – mokslininkas fizikas, muzikas.

Mirė 2023 m. kovo 28 d. Anykščiuose.