Pranciškus KALIBATAS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Frank P. Kalibat
Gimimo data: 1885-09-15
Gimimo vietovė: Žvirblėnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Verslininkas vaistininkas, mecenatas

2018-12-05   |   Spausdinti

Seneliai: Pranciškus Kalibatas ir Teresė Kiaulytė-Kalibatienė. Tėvai: Petras Kalibatas (1854–1937) ir Konstancija Dunčiūtė-Kalibatienė (?–1911) – žemdirbiai mažažemiai valstiečiai. Sesuo Marijona Kalibataitė-?, brolis Konstantinas Kalibatas (apie 1889 – 1918).

Vaikystėje piemenavo, tarnavo pusberniu.

XIX a. pabaigoje P. Kalibatas, būdamas dar paauglys, emigravo į JAV, įsikūrė Niuarke (Newark, Naujojo Džersio valstija) ir ten liko iki gyvenimo pabaigos. 

Jis iš pradžių uždarbiavo langų valymo firmose, paskui gavo darbo privačioje vaistinėje, kur pasižymėjo kaip sąžiningas ir stropus samdinys. Vaistinės savininkų, bevaikės amerikiečių šeimos, remiamas, P. Kalibatas po darbo mokėsi, tapo vaistininku ir paveldėjo jo globėjų vaistinę.

Ėmęsis vaistų verslo ir valdydamas vaistinę "Frank P. Kalibat Drug Store", jis praturtėjo, buvo laikomas milijonieriumi, žinomas kaip Frank P. Kalibat. 1938 m. jam priklausė didelė vaistinė Niuarke, dar 12 mažesnių vaistinių kitose vietovėse ir vaistų urmo sandėliai.

Kas treji metai grįždamas į Lietuvą, P. Kalibatas dosniai aukodavo asmeninius pinigus gimtojo krašto plėtrai ir išgarsėjo kaip svariausią paramą Kavarsko ir jo apylinkių bendruomenei suteikęs mecenatas. 1924–1938 m. jis rėmė Kavarsko (Anykščių r.) ir Ukmergės parapijų tikinčiųjų sumanymus, taip pat šelpė Kavarsko žydus, Girelės (Anykščių r.) sentikių bendruomenę.

P. Kalibatas padėjo lėšomis kunigui Leonui Špakevičiui suremontuoti Pirmojo pasaulinio karo metais suniokotą Kavarsko bažnyčią, pastatyti jos šoninius altorius, kleboniją, įrengti klausyklas ir sakyklas, už 45 tūkst. litų 1929 m. nupirko vargonus. Jo remiamas, gavęs 13 tūkst. litų, L. Špakevičius 1930–1938 m. rekonstravo ir išplėtė Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią.

Jo lėšomis 1931 m. Kavarsko bažnyčios klebonas Anicetas Barakauskas įrengė naują didįjį bažnyčios altorių, kainavusį 32 tūkst. litų, perdažė bažnyčios pastatą. 1932 m. prie Kavarsko šaltinio jo lėšomis buvo įrengtas tvenkinys betonuotomis sienomis ir paleista pirmoji miestelio elektrinė, kurios gaminama šviesa apšvietė parapijos pastatus ir jų aplinką. Remiant P. Kalibatui, Kavarske 1935 m. už 20 tūkst. litų buvo pastatyti parapijos namai, paskui – ir parapijos mokykla. Remdamas Kavarsko organizacijas, 1933 m. jis už 6 tūkst. litų nupirko ugniagesiams motorinį siurblį ir žarnų, pargabeno iš JAV ir dovanojo parapijai instrumentus dūdų orkestrui kurti.

P. Kalibatas finansavo 20 metrų aukščio gelžbetoninio kryžiaus, laikomo aukščiausiu Lietuvoje, statybą Pumpučiuose, Kavarsko pietiniame pakraštyje prie kelio į Ukmergę (1937 m.). Jo pinigais gimtajame Žvirblėnų kaime buvo įrengta apie kilometras grįstų šaligatvių, pastatytas akmeninis paminklas.

Manoma, kad iš viso savo gimtojo krašto plėtrai Nepriklausomoje Lietuvoje P. Kalibatas skyrė apie 0,5 mln. litų asmeninių lėšų.

Paskutinį kartą aplankęs gimtinę 1936 m., dar kartą atvykti į Lietuvą iki gyvenimo pabaigos jis nebeturėjo galimybių.

P. Kalibatas buvo apdovanotas Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos 3-ojo laipsnio ženklu "Artimui pagalbon" (1935 m.).

Buvo vedęs. Su žmona užaugino du sūnus. Sūnūs: Antanas Kalibatas-Anthony Kalibat (1913–2000) ir Pranas Kalibatas-Frank Kalibat (1914–2006).

Mirė 1963 m. gruodžio 1 d. Niuarke (Naujojo Džersio valstija, JAV).

Jo vaistinė "Frank P. Kalibat Drug Store" Niuarke veikia iki šiol, jos veiklą XXI a. pradžioje tęsia ketvirtoji Kalibatų karta – P. Kalibato proanūkis Frank P. Kalibat Jr. (g. 1964 m.).

Kavarsko klebono Alfonso Svarinsko iniciatyva apie 2000 m. Kavarsko bažnyčioje buvo pakabintas mecenato P. Kalibato portretas.