Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Pranas DŪMANAS
2022-02-20

Vardas: Pranas
Pavardė: DŪMANAS
Gimimo data: 1924-02-24
Gimimo vieta: Daukniškių k. (Panevėžio r.)

Trumpai:
Muzikos pedagogas, vargonininkas, chorvedys


Tėvas Juozapas Dūmanas – žemdirbys mažažemis valstietis. Augo dviejų vaikų šeimoje su seserimi. Tėvui anksti mirus, užaugo su motina ir patėviu bei jų vaikais.

Vaikystėje vasaromis ganė ūkininkų gyvulius, žiemomis mokėsi Sodelių (Panevėžio r.) pradžios mokykloje. Baigęs mokyklą, toliau nesimokė, dirbo samdiniu, nuo 1940 m. – savo šeimos ūkyje.

1941 m. Pušalote (Pasvalio r.) P. Dūmanas pradėjo mokytis vargonauti, vėliau Antrojo pasaulinio karo metais mokėsi vargonininko amato Geležių (Panevėžio r.) ir Pumpėnų (Pasvalio r.) bažnyčiose. Išmokęs groti vargonais, 1945–1947 m. P. Dūmanas dirbo vargonininku Daujėnuose (Pasvalio r.), 1947–1948 m. – Kupreliškio (Biržų r.) bažnyčioje.

1948–1953 m. jis mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje choro dirigavimo (dėstytojas Mykolas Karka), tuo pačiu metu lankė bendrojo lavinimo vakarinę vidurinę mokyklą, vargonininkavo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje, vadovavo Panevėžio mėsos kombinato ir amatų mokyklos chorams.

1953–1960 m. P. Dūmanas dirbo Vabalninko (Biržų r.) vidurinėje mokykloje muzikos ir dainavimo mokytoju. Jis vadovavo jos moksleivių ir Vabalninko kultūros namų chorams, Vabalninko žemės ūkio technikumo dėstytojų vokaliniam ansambliui ir moksleivių chorui. Su Vabalninko skudučių ansambliu 1957 m. respublikiniame jaunimo festivalyje jis užėmė 3-ąją vietą, 1960 m. respublikinėje dainų šventėje – 1-ąją vietą.

Nuo 1960 m. iki gyvenimo pabaigos jis gyveno Anykščiuose, dirbo Anykščių rajono mokyklose.

1960–1986 m. jis buvo Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių chorų, vokalinių bei instrumentinių ansamblių vadovas. Jis išugdė ir paruošė profesinėms studijoms solistą Tomą Ladigą.

P. Dūmanas parengė Anykščių vaikų chorą šešioms respublikinėms dainų šventėms. 1964 ir 1977 m. šis kolektyvas buvo moksleivių respublikinių dainų švenčių laureatas, o vyresniųjų klasių mergaičių choras 1967 m. respublikiniame moksleivių festivalyje laimėjo antrąją vietą. Vyresniųjų klasių moksleivių mišrusis choras 1969 m. respublikinės moksleivių dainų šventės konkurse pelnė antrąją vietą, o 1977 m. analogiškoje dainų šventėje – pirmąją. Pirmąsias ir kitas prizines vietas choras laimėjo 1976, 1979 ir 1983 m. respublikinėse mokyklų chorų varžybose. Choras turėjo sudėtingesnį repertuarą, surengė nemažai koncertų, lankėsi Latvijoje.

P. Dūmanas nuolat vadovavo moksleivių skudučių ir vokaliniams ansambliams, su kuriais irgi konkursuose pelnė pirmųjų ir kitų prizinių vietų. 

Jis sukūrė vokalinių kūrinių moksleivių chorams, tarp jų – Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos (dabar – gimnazijos) himną (žodžiai Jono Biliūno).

Nuo 1960 m. ilgą laiką jis taip pat dirbo Anykščių vaikų muzikos mokykloje mokytoju, buvo vienas iš pirmųjų šios mokyklos pedagogų. Keletą metų P. Dūmanas vadovavo Anykščių rajoninių kultūros namų mišriajam chorui ir kitiems meno mėgėjų kolektyvams.

1986–1989 m., iki gyvenimo pabaigos, jis dirbo mokytoju Anykščių rajone – Skiemonių vidurinėje ir Dabužių Konstantino Sirvydo pagrindinėje mokyklose, vadovavo vokaliniams ir skudučių ansambliams.

P. Dūmanas buvo Anykščių rajono dainų švenčių vyriausiasis dirigentas ir muzikos mokymo metodinės komisijos pirmininkas, respublikinių dainų švenčių konsultantas.

Jis dalyvavo Lietuvos Atgimimo veikloje, pirmajame Lietuvos Sąjūdžio mitinge 1988 m. rugsėjo 4 d. Dainuvos slėnyje dirigavo patriotines dainas ir giesmes pirmąkart viešai giedojusiems anykštėnams.

Jis buvo apdovanotas Lietuvos SSR liaudies švietimo pirmūno ženkleliu (1969 m.).

Buvo vedęs, žmona Agota Dūmanienė (1927–2019) – pedagogė kūno kultūros mokytoja. Vaikai: Vilija Dūmanaitė-? (g. 1955 m.) ir Artūras Dūmanas (g. 1960 m.) – verslininkas. Anūkai: Arnas Dūmanas (g. 1984 m.) – inžinierius, vadovas, Adomas Dūmanas (g. 1986 m.), Paulina Dūmanaitė (g. 1990 m.) – muzikė pianistė.

Mirė 1989 m. spalio 23 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių naujosiose kapinėse. Kapą ženklina pilko akmens stela su iškaltu įrašu: "Dūmanai / Pranas 1924–1989 / Agota 1927–2019".

P. Dūmano biografija publikuojama Boleslovo Zubricko enciklopediniame žinyne "Pasaulio lietuvių chorvedžiai" (1999 m.).