Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
PUMPUČIAI
2021-06-06

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 1 km į pietvakarius nuo Kavarsko. Ribojasi su Pilėnų, Papragių, Girelės, Majokų, Svirnų I kaimais, Kavarsko miestu ir Kavarsko viensėdžiu. Kaimas įsikūręs Šventosios upės dešiniajame krante, jį kerta krašto kelias Anykščiai–Ukmergė. Pietrytiniu pakraščiu kaimas glaudžiasi prie Svirnų miško.

Yra 77 sodybos – 178 gyventojai (2001 m.), 133 gyventojai (2011 m.). Priklauso Kavarsko kaimo seniūnaitijai (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Pumpučiuose yra Palaukės, Pumpučių, Taujėnų ir Tujų gatvės.

1920 m. kaime gyveno 28 vyrai ir 50 moterų. 1923 m. kaime buvo 17 sodybų – 101 gyventojas. 1928 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 177,12 ha žemės.

XX a. 4-ajame dešimtmetyje Kavarsko parapijos klebono Aniceto Barakausko pastangomis klebonijos žemėje Pumpučių molynuose buvo įsteigta plytinė. Tos plytos buvo panaudotos Kavarsko mokyklos, parapijos salės statyboms.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pumpučių buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys.

1949 m. kovo 29 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Atnaujinta žemė", vėliau priklausė "Nugalėtojo", "Atžalyno" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Dabar stambiausi privatūs ūkiai – Vytauto Basecko (ūkininkavimo kryptis – mišrus ūkis), Petro Čepelio (gyvulininkystė, augalininkystė).

1937 m. Pumpučių kaimo pakraštyje (dabar – Kavarsko miestas) už Pranciškaus Kalibato, kilusio iš Žvirblėnų kaimo, paaukotas lėšas Kavarsko klebono Aniceto Barakausko iniciatyva buvo pastatytas 20 metrų aukščio betoninis kryžius, išlikęs iki šiol, laikomas aukščiausiu betoniniu kryžiumi Lietuvoje. Kryžius baltai dažytas, ant jo piramidinio postamento fasadinės dalies yra Nukryžiuotojo galvos bareljefas ir lentelė su įrašu: "Į darbą, broliai, už Tėvynę, / Už brangią žemę Lietuvos! / Garbė tėvams, kurie ją gynė / Ir kas už ateitį kovos! / Palaimink, Viešpatie / Galingas, / Lietuvių pastangas / Teisingas". Kryžius restauruotas 2017 m.

Pumpučių kaime 0,4 km į vakarus nuo Šventosios dešiniojo kranto, 0,8 km į pietryčius nuo Kavarsko miesto pietinės dalies, yra žydų genocido vieta. 1941 m. liepos mėnesį čia buvo sušaudyti Kavarsko bei aplinkinių kaimų žydai.

Priklauso Kavarsko parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę, kapinės paženklintos mediniu ženklu su įrašu.

Pumpučiuose 1869 m. gimė mokslininkas farmacininkas Petras Raudonikis, 1899 m. – kariškis laisvės gynėjas Antanas Raudonikis, 1932 m. – mokslininkas matematikas Jonas Grybauskas.