MIŠKINIŠKIAI I
  Gretimos vietovės:
GELEŽINĖ | GELEŽINĖLĖ | PAEŽERIAI II (Skiemonių) | PŪSTALAUKIAI | SARICKAI | UŽUNVĖŽIAI | VILDIŠKIAI |

2019-12-08   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 5 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Skiemonių. Ribojasi su Geležinėlės, Sarickų, Geležinės, Paežerių II, Užunvėžių, Pūstalaukių ir Vildiškių kaimais. Įsikūręs į šiaurę nuo magistralinio kelio Kaunas–Zarasai. Vakariniu pakraščiu kaimas glaudžiasi prie Gyvatynės miško.

Yra 9 sodybos – 23 gyventojai (2001 m.), 11 gyventojų (2011 m.). Priklauso Pūstalaukių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1791–1799 m. Skiemonių parapijos metrikų knygose minimi ir Miškiniškiai. XIX a. pradžioje Miškiniškių kaime įsikūrė keletas rusų tautybės gyventojų.

XIX a. viduryje, apie 1830–1835 m., prie senojo Sankt Peterburgo–Varšuvos trakto ties Miškiniškiais buvo pastatytas kelio apeivių namas. Standartinės architektūros mūrinis tinkuotas pastatas, kuriame nuo to laiko iki šiol nuolat gyvenama, išlikęs iki šiol ir saugomas kaip istorijos paminklas.

Po 1863 m. sukilimo už paramą sukilėliams į Sibirą (Rusija) buvo ištremta 12 Miškiniškių gyventojų šeimų. Į jų vietą buvo atkelti naujakuriai – daugiausia rusai iš Baltarusijos teritorijos.

Miškiniškių kaimas kūrėsi greta Miškiniškių (Ivanpolio) dvaro. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą, apie 1914 m., šį dvarą nusipirko ūkininkai Jonas Sližys ir jo sūnus Simonas Sližys. Dvarą sudarė 100 ha dirbamos žemės ir 45 ha miško. S. Sližys čia pavyzdingai ūkininkavo: drenavo žemę, sėjo kultūrines pievas, laikė veislinių gyvulių, ūkyje naudojo arklines žemės ūkio mašinas, už gerą ūkininkavimą buvo apdovanotas.

1923 m. kaime buvo 1 sodyba – 63 gyventojai. Miškiniškių (Ivanpolio) dvare nuolat gyveno 4 kumečių šeimos bei kiti ūkio darbininkai. 1932 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 114,90 ha žemės. 1934 m. buvo vykdoma Miškiniškių dvaro parceliacija, tuomet 173,41 ha žemės pasidalijo Simonas, Jonas ir Jokūbas Sližiai.

1937 m. Miškiniškių kaime buvo įkurta pradžios mokykla kaip atskiras Skiemonių pradinės mokyklos komplektas, mokytoja pradėjo dirbti Veronika Žukaitė-Sukarevičienė. 1939–1940 m. Miškiniškių mokyklos I–IV skyriuose mokėsi 46 vaikai. Miškiniškių pradinė mokykla nacionalizuotuose Šližių namuose veikė iki 1976 m., joje ilgą laiką dirbo mokytoja V. Šereikienė. Mokyklos pastatas išlikęs, grąžintas paveldėtojams, šiuo metu neeksploatuojamas.

1941 m. Sližių šeima buvo ištremta į Sibirą.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pažiba", vėliau priklausė "Raudonosios žvaigždės", Stalino vardo, Skiemonių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo. Dvaro vietoje buvo įsikūręs Skiemonių kolūkio gamybinis ir ūkinis centras, šio kolūkio fermos bei kiti ūkiniai pastatai.

Priklauso Skiemonių parapijai. Senosios kaimo kapinės, vadinamos Bažnyčios kalnu, neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.